Foto:sas

Årsstämman den 16 mars 2023 beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Carsten Dilling till styrelseordförande samt att till styrelseledamöter omvälja Lars-Johan Jarnheimer, Nina Bjornstad, Michael Friisdahl, Henriette Hallberg Thygesen, Kay Kratky och Oscar Stege Unger. På stämman beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodena ska vara oförändrade i förhållande till föregående år.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen.

Fler artiklar om:

Tipsa oss om nyheter!

Årsstämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 1 november 2021–31 oktober 2022 ska utgå till aktieägarna.

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 1 november 2021–31 oktober 2022.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB till revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att anta instruktion till valberedningen och att de fem ledamöterna i valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden, tillsammans med aktieägarrepresentanterna Åsa Mitsell, Finansdepartementet, för svenska staten, Adrian Lübbert, Finansministeriet, för danska staten, Jacob Wallenberg, för Wallenberg Investments AB, och Gerald Engström, som företräder sig själv och Färna Invest AB.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport avseende ersättning till ledande befattningshavare.

Aktieägarförslagen från Thorwald Tilman (f.d Arvidsson) om särskild granskning erhöll inte tillräckligt stöd.

Enligt Pressmeddelande.

SENASTE NYTT

ANNONS: