måndag 17 jun, 2024

Infrastrukturens påverkan på Sveriges rese- och besöksnäring

Foto: Srf.org

Dela

Denna rapport undersöker de kritiska aspekterna av infrastrukturen i Sverige som påverkar rese- och besöksnäringen. Genom att samla insikter från ledande beslutsfattare inom branschen, presenteras en detaljerad analys av nuvarande infrastrukturella utmaningar samt strategiska rekommendationer
för framtida förbättringar.


Målgrupp:
Rapporten riktar sig till beslutsfattare inom transport- och turismsektorn, inklusive myndigheter, politiker och branschaktörer, för att informera och vägleda framtida infrastrukturinvesteringar och policyförändringar.

Inledning och syfte:
Sveriges rese- och turismnäring spelar en central roll i landets ekonomi och kulturella utveckling. För att säkerställa en fortsatt stark tillväxt inom denna sektor är det avgörande att anpassa och förbättra infrastrukturen för att möta både nuvarande och framtida behov. Det råder stor politisk enighet om att Sverige står inför ett omfattande behov av att rusta upp transportinfrastrukturen. Genom denna undersökning strävar vi efter att förstå vad resebranschen anser vara de viktigaste fokusområdena för att stärka svensk besöks- och resenäring. Genom en enkät har vi samlat in insikter från ledande beslutsfattare inom sektorn. Deltagandet och bidragen från dessa nyckelaktörer är ovärderliga för att hjälpa oss att
formulera rekommendationer för beslutsfattare, myndigheter och politiker. Rapporten presenterar resultaten från undersökningen, analyser av insamlade data samt konkreta rekommendationer för att förbättra infrastrukturen och därigenom stödja tillväxten och utvecklingen av Sveriges besöksnäring.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes mellan 17 april och 14 maj med cirka 500 deltagare från resebyråer, researrangörer, transport-, logi- och destinationsbolag. En övervägande del av respondenterna (56 procent) var VD eller representanter för ledningsgruppen. Majoriteten har sin kundkrets spridd över hela Sverige och/eller internationellt. Respondenterna är medlemmar i Svenska Resebranschföreningen (SRF), Svenska Affärsreseföreningen (SBTA) samt Nordic Bench respondentpanel.

Uppfattning om svensk infrastruktur idag:
I undersökningen ingick en granskning av hur olika infrastrukturelement uppfattas idag, respondenterna fick ange på en skala 1 till 5, där 1 är ”Mycket dåligt” och 5 är ”Mycket bra” hur väl de uppfattar de olika elementen fungerar idag. Resultatet visar att även om flygplatser och flyglinjer relativt övriga element anses fungera ganska bra, med medelbetygen 3,62 för flygplatser och 3,20 för flyglinjer, är det fortfarande ett stycke kvar till ett högt betyg på skalan. Detta tyder på att det finns ett utrymme för betydande förbättringar. Flygplatstransfer får ett medelbetyg på 3,24, vilket också indikerar att det finns potential för att förbättra dessa tjänster ytterligare för att bättre möta kundernas behov. Senare i undersökningen framkommer bland annat att det finns missnöje med de höga priserna för transfer.

När det gäller tågnätet och vägnätet ges en blandad bild. Tågnätet mottar det absolut lägsta medelbetygen i undersökningen, på 2,73, vilket pekar på en stor missnöjdhet bland respondenterna, speciellt de som är inriktade på att ta emot internationella besökare. Vägnätet får ett något högre betyg på 3,35 men visar fortfarande att förbättringar behövs för att fullt ut stödja både outgoing och incoming verksamhet. Billaddningsmöjligheterna får ett medelbetyg på 2,82, och en stor del av respondenterna, 41 procent, angav ”ingen uppfattning”, vilket kan tyda på en brist på kännedom eller användning av dessa faciliteter. Men bland dem som har en uppfattning ges ett mycket lågt betyg. För övriga infrastrukturella element som hamnar, båt- och färjelinjer samt internetuppkoppling, observeras olika grad av tillfredsställelse. Internetuppkopplingen rankas högst med ett imponerande medelbetyg på 3,97, vilket antyder att denna tjänst i stort sett möter de nuvarande kraven. Dock får både hamnar och båt-/färjelinjer lägre genomsnittliga betyg med en betydande andel svarande som angav ”ingen uppfattning”, 45 procent för hamnar och 36 procent för båt-/färjelinjer, vilket pekar på en potential för att öka medvetenheten och användningen av dessa transportmedel.

Infrastruktur och dess påverkan på rese- och besöksnäringen
Undersökningen visar att tillgängligheten till allmänna transportmedel som tåg, bussar och flyg är särskilt viktig för företag inom rese- och turismnäringen, med 67 procent av respondenterna som betonar detta. Även utbudet av flyglinjer till och från svenska flygplatser är kritiskt, där 40 procent av respondenterna anger att begränsningar här ibland har hindrat deras verksamhet från att utvecklas. Vid en jämförelse av företag som huvudsakligen betjänar internationella resenärer (incoming) med de som främst fokuserar på den svenska marknaden (outgoing),

framkommer tydliga skillnader i prioriteringar och behov. Företag med fokus på incoming värderar tillgängligheten till allmänna transportmedel högre (79 procent) än de som primärt betjänar den svenska marknaden (61 procent). Dessa företag betonar även vägarnas betydelse starkare (34 procent jämfört med 16 procent). Betydelsen av tillförlitlig internetuppkoppling och välutvecklad laddinfrastruktur är också något högre bland företag som betjänar utländska resenärer, med 29 procent respektive
27 procent jämfört med 14 procent och 11 procent bland de som fokuserar på svenska resenärer.
Brister i infrastrukturen har varit ett större hinder för expansion och utveckling framförallt bland företag inom incoming segmentet (37 procent). Tillgången till logistikinfrastruktur som hamnar, flygplatser och järnvägar anses också viktigare av företagen med internationell fokus (26 procent) jämfört med 20 procent i outgoing segmentet. Tillgången till flyglinjer är något som i mycket hög grad är kritiskt för reseföretag som riktar sig till den svenska marknaden, där 51 procent rapporterar att detta ibland har
begränsat deras verksamhet.

Brådskande infrastrukturinvesteringar
Undersökningen identifierar de mest brådskande infrastrukturinvesteringarna som är
nödvändiga för att stärka rese- och besöksnäringen. Att avlägsna underhållsskulden på
järnvägen är en prioritet för nästan 60 procent av respondenterna, medan nästan
hälften ser ett behov av att utöka järnvägsnätet för att inkludera fler orter. I turordning
efter det är det en betydande andel som vill se en upprustning av vägnätet och
modernisering av Arlanda flygplats.

På samma sätt som tidigare framgår att olika typer av företag inom turismsektorn prioriterar olika aspekter av infrastrukturen. Företag som hanterar internationella gäster betonar behovet av att förbättra vägnätet, detta anses av nära hälften av dessa företag jämfört med 26 procent bland övriga. Incoming företag lyfter även fram vikten av att förbättra kollektivtrafiken över hela landet, vilket 40 procent ser som nödvändigt. Dessutom anser betydligt fler företag med internationell inriktning (24 procent) att en
utbyggd laddinfrastruktur är viktig, jämfört med endast 10 procent av de andra företagen. Företag som främst riktar sig till den svenska marknaden prioriterar också i högre grad att modernisera och utöka Arlanda (42 procent) och Landvetter flygplats (26 procent). Detta understryker deras behov av effektivare flygförbindelser för att kunna ha ett bra erbjudande till sina kunder. Skillnader observeras också i hur internetuppkopplingen värderas; en mindre andel av de incoming företagen (10 procent) ser detta som en prioriterad förbättring jämfört med de som fokuserar på den svenska marknaden (7 procent). Prioriteringen av nya fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark samt modernisering av hamnar anses dock vara av liknande vikt för båda grupperna.

Fritextsvar: Förslag på hur infrastrukturåtgärder
Undersökningen inkluderade en fråga där respondenterna fick möjlighet att ge förslag på hur infrastrukturen kan förbättras för att bättre stödja besöks- och resenäringen. Här är en sammanfattning av de mest framträdande förslagen:
1. Järnvägsinfrastruktur:
o Satsa på att ta bort underhållsskulden på järnvägen för att säkerställa att fler tåg går i tid.
o Bygg ut järnvägsnätet så att fler orter kan nås med tåg och snabbtåg kan operera.
2. Vägar och kollektivtrafik:
o Upprusta vägnätet, särskilt på landsbygden, för att vägarna ska vara i bättre skick.
o Införa bättre allmänna kommunikationer på landsbygden, inklusive beställningstrafik för bussar.
o Förbättra kollektivtrafiken i hela landet för att underlätta resor både för inhemska och utländska turister.
3. Flygplatser och flyglinjer:
o Modernisera, upprusta och bygga ut Arlanda och Landvetter flygplats för att öka kapaciteten och förbättra servicen.
o Öka antalet direktlinjer från svenska flygplatser till både inrikes och internationella destinationer.
o Subventionera Arlanda Express för att göra det billigare att resa från Arlanda till Stockholm city.
4. Laddinfrastruktur och miljözoner:
o Bygg ut laddinfrastrukturen för elbilar och skapa fler laddningsstationer med hög kapacitet.
o Bromsa införandet av miljözon 3 tills tekniken finns på plats eller ge tillfälliga undantag för bussar.
5. Turistbussar och service:
o Skapa fler parkeringsmöjligheter för charterbussar i storstadsmiljö och förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade.
o Bygg fler parkeringsplatser och servicefunktioner för turistbussar, inklusive tillgång till tvätt och toatömning.
6. Internet och digital bokning:
o Förbättra internetuppkopplingen i delar av Norrland och andra glesbygdsområden.
o Utveckla bättre bokningssystem där inrikes och utrikes resor kan bokas samtidigt, och möjliggöra kombination av tåg- och flygbokningar.
Sammanfattning
Slutsatsen av den här rapporten är tydlig: det finns ett betydande behov av infrastrukturinvesteringar för att stödja tillväxten och utvecklingen av Sveriges besöks och resebransch. Genom att analysera insikter från ledande beslutsfattare inom sektorn har vi identifierat flera nyckelområden som kräver uppmärksamhet och åtgärder.
• Utmaningar inom infrastrukturen: Rapporten visar att flera infrastrukturelement, inklusive tågnätet, vägnätet och laddningsinfrastrukturen, uppfattas som bristfälliga. Förbättringar behövs för att möta både inhemska och internationella behov.
• Prioriteringar och behov: Beroende på om företagen främst betjänar internationella eller svenska resenärer, skiljer sig deras prioriteringar och behov åt. Detta understryker vikten av att utforma åtgärder som tar hänsyn till olika segment inom rese- och besöksnäringen.
• Förslag på åtgärder: Respondenternas förslag på förbättringar spänner över ett brett spektrum, från att ta bort underhållsskulden på järnvägen till att modernisera flygplatser och förbättra digitala bokningssystem. Dessa förslag pekar på konkreta åtgärder som kan vidtas för att stärka branschen.
Sammanfattningsvis är det tydligt att investeringar i infrastrukturen är avgörande för att säkerställa en hållbar tillväxt inom rese- och besöksnäringen i Sverige. Genom att adressera de identifierade utmaningarna och genomföra föreslagna åtgärder kan Sverige förbli en attraktiv destination och fortsätta att dra nytta av den ekonomiska och kulturella betydelsen av turismen.

Rapportinnehåll
Denna rapport är en övergripande sammanfattning av undersökningen ”Besöksnäringens uppfattning om svensk infrastruktur”.
Användning av denna information
Informationen i denna rapport är i första hand framtagen för en uppdragsgivares räkning. Undersökningen och denna rapport syftar till att ge en inblick i hur svenska beslutsfattare inom besöksnäringen uppfattar svensk infrastruktur idag samt vilken utveckling de vill se.
Undersökningens genomförande och urval
Undersökningen genomfördes mellan 17 april och 14 maj med cirka 500 deltagare från resebyråer, researrangörer, transport- , logi- och destinationsbolag. En övervägande del av respondenterna (56
procent) var VD eller representanter för ledningsgruppen. Majoriteten har sin kundkrets spridd över hela Sverige och/eller internationellt. Respondenterna är medlemmar i SRF, SBTA samt Nordic Bench respondentpanel.
Nordic Bench AB
Nordic Bench AB är ett oberoende konsult-och analysföretag med fokus på nordisk rese- och mötesindustri. Nordic Bench genomför bland annat de återkommande mätningarna:

  • NPS Benchmarking i reseindustrin
  • Svensk Privatresebarometer
  • Business Travel Index –
    Kvartalsprognos
  • Konferens & Mötesbarometer
    Nordic Bench hanterar också nordens största helt oberoende affärsresepanel innehållande ca 12 000 kvalificerade affärsresenärer och beslutsfattare. Ytterligare information om Nordic Bench.

ANTAL DELTAGARE
472
FÖRDELNING BRANSCHSEGMENT
Researrangör 25%
Resebyrå 22%
Konferenser, möten och event 10%
Logi 6%
Flyg 6%
Tåg 1%
Buss 3%
Destinationsorganisation 8%
Turistattraktion 2%
Annat i branschen 9%
Annat 8%
VERKSAMHETSFOKUS 22%
Incoming 16%
Outgoing 43%
Blandat 30%
Annat 12%
POSITION/TITEL
Ledningsgrupp 18%
VD eller motsvarande 38%
Annan chefsposition 14%
Reseansvarig/Travel Manager 12%
Annan 17%
KUNDUPPTAGNINGSOMRÅDE
Hela Sverige 66%
Utomlands 33%
Övre Norrland 3%
Mellersta Norrland 1%
Norra Mellansverige 4%
Östra Mellansverige 7%
Stockholm 21%
Västsverige 12%
Småland med öarna 5%
Sydsverige 9%

Utgiven av:
Svenska Resebranschföreningen (SRF)
Svenska Affärsreseföreningen (SBTA)
Nordic Bench

Dela

Relaterade inlägg

Aviareps meddelar att Visit Estonia förlänger sitt samarbete med Aviareps som B2B-representant för Estland i...
Värmeböljan i Grekland har lett till ytterligare dödsfall och försvinnanden. På söndagen hittades en amerikansk man...
En ny undersökning visar att hälften av svenska folket upplever trängsel vid populära svenska semesterdestinationer....
Flera svenska stränder och hamnar prisas av organisationen Blå flagg. I år kommer flaggan att...

Populära inlägg

Vår webbplats använder cookies. Läs mer om vår användning av cookies: Integritetspolicy